Publication Staat / Demokratie - Geschichte Vom Zweiten Demokratenkongreß 1848 zum »Dritten Demokratenkongreß« Oktober 1998

Utopie Kreativ Heft 93 Juli 1998