Video | Obama vs. Romney - Eine Richtungsentscheidung?

Obama vs. Romney - Eine Richtungsentscheidung?